Opatrenia

Milí rodičia a milé deti,

v súlade s príslušnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 200 účinnou odo dňa 03.05.2021 sme pripravili tieto bezpečnostné a organizačné opatrenia účinné odo dňa 03.05.2021 do 28.05.2021, ktoré bude dodržiavať nielen naše centrum a naši lektori, ale vo Vašom záujme a záujme Vašich detí je potrebné a nevyhnutné, aby ste dôsledne dodržiavali a rešpektovali nielen tieto opatrenia, ale aj osobitné pokyny našich lektorov pri individuálnych situáciách.

Nakoľko v zmysle citovanej vyhlášky v  období odo dňa 03.05.2021 do 28.05.2021 nie je vstup do zariadení poskytujúcich služby podmienený splnením konkrétnych podmienok, pokiaľ sa daný okres nenachádza v III. stupni varovania. Nakoľko okres Nitra sa nachádza v I. stupni varovania, tak vstup do nášho centra nie je podmienený v zmysle vyhlášky predložením sa potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo splnením iných podmienok stanovených v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Avšak v záujme nás všetkých, najmä Vás a Vašich detí však aj naďalej budeme vykonávať úvodný zdravotnícky filter a požadovať vyplnenie a podpísanie čestných vyhlásení tak, ako je uvedené nižšie.

S ohľadom na vyššie uvedené bude rodič, resp. sprievodná osoba povinný vyplniť čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa a ako aj sprievodnej osoby.

Opakovane ako v prípade prvej  či druhej vlny pandémie si Vás dovoľujeme uistiť, že všetky naše priestory sú:

 • dôkladne vyupratované a vydezinfikované,
 • každých 24 hodín dezinfikované germicídnym UVC žiarením,
 • pravidelne vetrané,
 • bez používania klimatizačných jednotiek.

V rámci bezpečnostno-preventívnych opatrení sme preto pristúpili k tomu, že lekcie budú prebiehať v konkrétne dohodnutých časoch s dostatočným časovým odstupom medzi jednotlivými lekciami tak, aby sa zamedzilo kontaktu účastníkov jednotlivých lekcií. Za týmto účelom Vás preto prosíme, aby ste do priestorov nášho centra, teda do kuchynky, vstupovali tesne pred začiatkom Vašej lekcie s takým časovým odstupom, aby ste sa stihli pripraviť na začiatok lekcie, spravidla cca 5 min. pred plánovaným začiatkom lekcie. Po skončení lekcie Vás prosíme, aby ste  naše centrum opustili tak, aby nedošlo k stretnutiu s účastníkmi nasledujúcej lekcie.

Aby boli tieto opatrenia funkčné a účelné, prosíme Vás, aby ste dodržiavali časový harmonogram Vašich lekcií a rešpektovali tak dohodnutý začiatok lekcie. Pokiaľ budete na lekciu meškať, budeme postupovať v zmysle našich podmienok a Vaša lekcia bude končiť v plánovanom čase, čiže Vaša lekcia bude skrátená o dobu Vášho meškania.

Pri vstupe do nášho centra vykoná príslušná lektorka úvodný zdravotnícky filter a v prípade splnenia aspoň jednej z nižšie uvedených parametrov či už dieťatkom alebo sprievodnou osobou, nepovolí sa vstup do nášho centra ani dieťatku a ani sprievodnej osobe a máte možnosť si vyčerpať náhradnú lekciu v náhradnom termíne v zmysle podmienok nášho centra:

 • odmeraná telesná teplota dieťaťa alebo sprievodnej osoby je vyššia ako 37,0 °C,
 • dieťa alebo sprievodná osoba má čo i len jeden zo symptómov Covid-19:
  • kašeľ,
  • sťažené dýchanie,
  • bolesť svalov,
  • bolesť hlavy,
  • únava, malátnosť,
  • strata čuchu a chuti,
  • zahlienené horné alebo spodné dýchacie cesty.
 • zákonný zástupca odmietne podpísať predložené čestné vyhlásenie, resp. sa nepreukáže príslušným dokladom preukazujúcim splnenie podmienok na vstup do nášho centra.

V prípade, že pred plánovanou lekciou zistíte, že

 • sprievodná osoba alebo dieťatko má niektorý z vyššie uvedených symptómov, alebo
 • že niektorí zo spoločnej domácnosti bol pozitívne testovaný na prítomnosť COVID-19, alebo
 • nespĺňate podmienky vstupu do nášho centra, resp. sa nedokážete preukázať príslušným dokladom preukazujúcim splnenie podmienok na vstup do nášho centra

oznámte toto bezodkladne svojmu lektorovi a na uvedenú lekciu sa ani nedostavte do priestorov nášho centra, aby sa tak predišlo zbytočnej kontaminácii priestorov nášho centra alebo prípadného prenosu COVID-19 na inú osobu nachádzajúcu sa v našom centre.

Opakovane si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri splnení čo i len jedného z uvedených symptómov či už dieťatka alebo sprievodnej osoby, alebo nesplnenia uvedených podmienok na vstup do nášho centra, budeme práve vo Vašom záujme veľmi zodpovedne a prísne posudzovať tieto symptómy a dodržiavať zákaz účasti na lekcii. Preto pokiaľ lektorka usúdi, že lekcia sa čo i len z jedného z vyššie uvedených dôvodov nemôže uskutočniť, prosíme rešpektujte toto rozhodnutie a bude Vám po zlepšení zdravotného stavu poskytnutá náhradná lekcia v nami určenom náhradnom termíne. 

V našom centre je:

 • vstup a pobyt umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami výlučne respirátorom bez výdychového filtra prinajmenšom v kategórii FFP2,
 • zabezpečená voľne dostupná dezinfekcia rúk pri vstupe pre účely jej pravidelného používania,
 • pravidelne sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa, atď.),
 • vykonávaná činnosť za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
 • zakázaný vstup pre verejnosť, návštevy a pohyb cudzích osôb.

Lekcie prebiehajú za dodržania epidemiologických opatrení. Pravidelne sú všetky pomôcky dezinfikované. Lektori pri lekciách používajú ochranné tvárové štíty. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali aj organizačné pokyny lektorov počas lekcie.

Pokiaľ sa Vaše dieťatko hralo s hračkami ktoré sa nachádzajú v herni v kuchynke, prosím Vás, aby ste všetky hračky vydezinfikovali dezinfekčnými prostriedkami určenými na tento účel.

Veríme, že chápete zmysel a účel týchto opatrení a že ich spoločnými silami budeme spoločne dodržiavať tak, aby návšteva a lekcie v našom centre boli poskytované v súlade s príslušnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré musíme nielen v našom záujme, ale aj v záujme Vašich detičiek a ich zdravotného stavu dodržiavať. Preto Vás prosím o pochopenie a strpenie a veríme, že epidemiologická situácia sa zlepší.

 

Comments are closed.

Translate »